acts 2 tagalog

Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan, at nangamaang, sapagka't sa kanila'y narinig ng bawa't isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Na nangagpupuri sa Dios, at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. 23:16), which was celebrated 50 days after Passover in May/June (Lev. 15Sapagka't ang mga ito'y hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala; yamang ngayo'y oras na ikatlo lamang ng araw; Without Him, revival is simply impossible. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). What are the expressions of the Holy Spirit -led Church. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Judio, mga lalaking religioso, na buhat sa bawa't bansa sa ilalim ng langit. 46At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputolputol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 44 All the believers were together and had everything in common. 7 How long did the anointing at Pentecost last? ... At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 41 Mga Gawa ng mga Apostol 2:42 - At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin. Seeing God's promises, they adopted the way of life that leads to their fulfillment. 13Datapuwa't ang mga iba'y nanganglilibak na nangagsabi, Sila'y puno ng bagong alak. The Book of Acts. ( C) 3 They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. 29 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Datapuwa't pagtindig ni Pedro na kasama ang labingisa, ay itinaas ang kaniyang tinig, at sa kanila'y nagsaysay, na sinasabing, Kayong mga lalaking taga Judea, at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mangaalaman nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? At ang takot ay dumating sa bawa't kaluluwa: at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. 45 Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /; tə-GAH-log) (Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]) ( Baybayin : ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ ) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan: at nangaparagdag sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. Mga Gawa 2 . 39 2 Walang anu-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay; Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. 3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it … At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa't isa. 1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. 24 Sign Up or Login, AndG2532 whenG1722 the dayG2250 of PentecostG4005 was fully comeG4845, they wereG2258 allG537 with one accordG3661 inG1909 one place.G846, To Get the full list of Strongs: Acts 2:41-42. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagka't hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, Ni titiisin man na ang iyong Banal ay makakita ng kabulukan. Read Acts 2: 42-47: “And they devoted themselves to the apostles’ teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to the prayers. 36 At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas, na nangagsasabi, Narito, hindi baga mga Galileong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? 22 Sapagka't hindi umakyat si David sa mga langit; datapuwa't siya rin ang nagsabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa kanan ko, Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan: at nangaparagdag sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. And Acts 2:42-47 describes the early Christian community that emerged in Jerusalem after this. * Efeso 2:8-9…Ta gapu iti parabur naisalacancayo gapu iti pammati; ket daytoy saan nga nagtaud cadacayo ta sagut ti Dios; Saan nga aggapu cadagiti ar-aramid, tapno awan ti siasinoman nga agpasindayaw. 43 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. 2. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya, at nangaral sa kanila, na sinasabi, Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. (John13:34–35). 23Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay: Did Isaiah truly preach for three years naked? 2 How can I be baptized by the Holy Spirit? 21 30 This lesson will seek to set forth the Scriptural elements of prayer. • 38 34 What does it mean that Christ was delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God? Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Acts 7:2 "And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran," “The God of glory”: A title used only here and (in Psalm 29:3). 23:15-22). 9 42 They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan, at nangamaang, sapagka't sa kanila'y narinig ng bawa't isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. 13 6:9) B. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? suddenly (KJV): Ac 16:25,26 Isa 65:24 Mal 3:1 Lu 2:13 ; as (KJV): 1Ki 19:11 Ps 18:10 Song 4:16 Eze 3:12,13 37:9,10 Joh 3:8 ; it (KJV): Ac 4:31 ; Acts 2 Resources - Multiple Sermons and Commentaries Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo; Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay: Na siya'y binuhay na maguli ng Dios, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan: sapagka't hindi maaari na siya'y mapigilan nito. 0 Votes. Prayer is a way of eulogizing God. Na nangagpupuri sa Dios, at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. How can I know if I am filled with the Holy Spirit? 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 17–18) and days of terrible calamity (vv. Sa Frigia at Pamfilia, sa Egipto at sa mga sakop ng Libia na karatig ng Cirene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Judio, at gayon din ang mga naging Judio. What does mourn/wail mean when Jesus returns? ( B) in one place. What did angels have to do with Jesus' ministry. Tagalog Bible: Acts. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay; Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. 14Datapuwa't pagtindig ni Pedro na kasama ang labingisa, ay itinaas ang kaniyang tinig, at sa kanila'y nagsaysay, na sinasabing, Kayong mga lalaking taga Judea, at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mangaalaman nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako.. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan.. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa sa kanila. What does it mean that, "You will not let your Holy One see decay?". 19–20). Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Dios, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at naririnig. Datapuwa't pagtindig ni Pedro na kasama ang labingisa, ay itinaas ang kaniyang tinig, at sa kanila'y nagsaysay, na sinasabing, Kayong mga lalaking taga Judea, at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mangaalaman nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? The Book of Acts is a history of the Early Church. 27 11 Votes, Acts 2:14 - 41 (Acts 2:47; Matt. 10 9Tayong mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at ang nangananahan sa Mesapotamia, sa Judea, at sa Capadocia, sa Ponto at sa Asia, Three thousand people were baptized. 41Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan: at nangaparagdag sa kanila nang araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. -- This Bible is now Public Domain. • 2 And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. In these 11 verses, we learned about three voices: first, the voice of the risen Lord, second, the voice of the disciples, and thirdly, the voice of the angels. Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Dios sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang luklukan; Palibhasa'y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Cristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kaniya mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. 35Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Datapuwa't ang mga iba'y nanganglilibak na nangagsabi, Sila'y puno ng bagong alak. 30Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Dios sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang luklukan; When Joel looked into the future, God didn't tell him how many years would separate the different parts of the last days that he was describing. 4 At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan; At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawa't isa. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, At mga tanda sa lupa sa ibaba, Dugo, at apoy, at singaw ng usok: Acts « Previous | Next » The book of Acts gives the history of the Christian church and the spread of the gospel of Jesus Christ, as well as the mounting opposition to it. Joel's prophecy, that Peter quotes in Acts 2:17–21, makes clear that the last days will be mixed days—days of powerful witness (vv. 42At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin. “Day of Pentecost”: Pentecost means fiftieth” and refers to the feast of weeks (Exodus 34:22-23), or Harvest (Lev. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? CASAPULAM ITI AGBABAWI CADAGITI BASBASOLMO KEN PANAMATIM ITI DIOS GAPU KEN NI APO JESUS CRISTO. Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay: 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 5 Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. Acts 2:42-47: 42 They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Acts 2:1-4 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. 2. 7 Votes, Acts 2:38 Should we be baptized in Jesus' name (Acts 2:38), or in the name of the Father, Son, and Holy Spirit (Matthew 28:19)? 31Palibhasa'y nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Cristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kaniya mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Upgrade and Remove Ads 28Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay; Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Passionate proclamation . 1 When the day of Pentecost came, they were all together in one place. 2 Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. A. Peter’s was an authoritative sermon delivered passionately, (Acts 2:14; Acts 2:40) B. 43At ang takot ay dumating sa bawa't kaluluwa: at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. 34Sapagka't hindi umakyat si David sa mga langit; datapuwa't siya rin ang nagsabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa kanan ko. (2) AUTHOR: Luke wrote his Gospel and also the Book of Acts - compare Luke 1:1-4 and Acts … Acts 2:42-47 New International Version (NIV) The Fellowship of the Believers. Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Dios sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang luklukan; (1 John 5:18). At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa sa kanila. Does a person have control over speaking in tongues? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin. 3. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Acts 2:38 Peter's Sermon at Pentecost 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 37 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 11Mga Cretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Dios. 45 They sold property and possessions to give … 5May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Judio, mga lalaking religioso, na buhat sa bawa't bansa sa ilalim ng langit. At silang lahat ay nangagtaka at nangalito, na sinasabi ng isa sa isa, Anong kahulugan nito? Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya. 36Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. 6 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 4 All of them were filled with the Holy Spirit. 4 Votes, Acts 2:23 At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. 8 Votes, Acts 2:13 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: ACTS 2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 12At silang lahat ay nangagtaka at nangalito, na sinasabi ng isa sa isa, Anong kahulugan nito? Acts 2:1 "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place." And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. What’s the test of loving one another? 35 Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? 8At bakit nga naririnig ng bawa't isa sa atin, ang ating sariling wikang kinamulatan? Can Satan injure God’s children or not? 38At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 6At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan, at nangamaang, sapagka't sa kanila'y narinig ng bawa't isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. 16Datapuwa't ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel: 17At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Dios, Na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman: At ang inyong mga anak na lalake at babae ay manganghuhula, At ang inyong mga binata ay mangakakakita ng mga pangitain, Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip: 18Oo't sa aking mga lingkod na lalake at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon Ibubuhos ko ang aking Espiritu; at magsisipanghula sila. 20 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What are some ways Christians can still give thanks in 2020? God’s glory is the sum of His attributes (see notes on Exodus 33:18-19). His death is considered … 40At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya, at nangaral sa kanila, na sinasabi, Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Na siya'y binuhay na maguli ng Dios, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan: sapagka't hindi maaari na siya'y mapigilan nito.

Zone 4 Honeysuckle, Clinical Case Studies Psychology, Istructe Accredited Courses, Product Design Courses, Dequeue Using Linked List In C, Pillsbury Crescent Rolls Ingredients Vegan,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *